Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych. 

Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje złożona przez Konsumenta może być złożona w dowolnej formie. Reklamacje proszę kierować do Elkond Sp. z o.o. ul. Handlowa 6c 15-399 Białystok jako właściciela sklepu. Reklamację można złożyć w Elkond Sp. z o.o. ul. Handlowa 6c 15-399 Białystok, wysłać pocztą na adres: Elkond Sp. z o.o. ul. Handlowa 6c 15-399 Białystok, wysłać na adres e-mail: e-lektryczne.pl lub powiadomić nas telefonicznie, numer telefonu: (+48) 571 268 712

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Konsument, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt sprzedawcy do Elkond Sp. z o.o. ul. Handlowa 6c 15-399 Białystok lub zgłosić sprzedawcy zlecenie odbioru wadliwego towaru firmie kurierskiej na koszt sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

Prawo do odstąpienia od umowy kupna na odległość

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 22¹ ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu proszę wypełnić i przesłać Druk Zwrotu dostępny na naszej stronie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez druk zwrotu towaru wysłany poczta elektroniczną na adres e-mail sklep@e-lektryczne.pl dzwoniąc na numer (+48) 571 268 712 lub dołączając druk zwrotu do przesyłki.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Elkond Sp. z o.o. ul. Handlowa 6c 15-399 Białystok z dopiskiem: Sklep internetowy zwrot.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności dokonywany jest wyłącznie na konto bankowe wskazane przez konsumenta (klienta) w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupna. Druk zwrotu. 

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

UWAGA Klienci

Informujemy, że produkty w sklepie o statusie "Na zamówienie" zamawiane są bezpośrednio pod

klienta i nie podlegają zwrotowi. Prosimy o przemyślane zakupy.

 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U.2018.0.1466 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 37. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Do pobrania: